Algemene Voorwaarden van Postboxstore, Unlimited Projects bvba, Ten Ede 91, 9620 Zottegem
Versie geldig vanaf 04-04-2012
 
 1. Algemeen
 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van POSTBOXSTORE. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van POSTBOXSTORE. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. POSTBOXSTORE behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door POSTBOXSTORE erkend.
 1.4 POSTBOXSTORE garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
 2. Levering
 2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal POSTBOXSTORE bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 2.3 Aan de leveringsplicht van POSTBOXSTORE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door POSTBOXSTORE geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
 3. Prijzen
 3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.
 
 4. Recht van afstand - herroepingsrecht.
 4.1 De WMPC ( de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming) verleent de consument een termijn van 14 kalenderdagen aan elk contract afgesloten op afstand gedurende dewelke men kan afzien van het contract. Met andere woorden, gedurende deze termijn van 14 kalenderdagen kan de consument de onderneming informeren dat hij zijn goed of zijn dienst niet meer van haar wenst te kopen zonder boetes en zonder een reden op te geven.
 Dit recht van afstand geldt voor goederen, vanaf de dag na de leveringsdag.
 
  Het goed dient in perfecte staat terug genomen te worden. Bij schade zullen de kosten in mindering gebracht worden van het verschuldigde bedag aan de consument. Ook de kosten voor het terugzenden zullen aangerekend worden.
 Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring schriftelijk, telefonisch of per mail kenbaar maken.
 Het Herroepingsrecht geldt overigens uitdrukkelijk niet voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig speciale specificaties van de koper.
 
 
 5. Gegevensbeheer
 5.1 Indien u een bestelling plaatst bij POSTBOXSTORE, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van POSTBOXSTORE. POSTBOXSTORE houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
 5.2 POSTBOXSTORE respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 5.3 POSTBOXSTORE maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 
 6. Garantie
 Garantie is geldend indien sprake is van niet-conformiteit van het product. Dit wil zeggen dat het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed.
 Het goed moet:
 1° in overeenstemming zijn met de door de verkoper gegeven omschrijving,
 2° in overeenstemming zijn met het gewenste gebruik,
 3° geschikt zijn voor het gebruik waartoe soortgelijke goederen dienen,
 4° de prestaties en kwaliteiten bieden die de consument redelijkerwijze mag verwachten gelet op de aard van het goed, en de door de verkoper gedane mededelingen.
 De koper kan zich niet beroepen op de wettelijke garantie voor wijzigingen in het tijdstip of de plaats van levering.
 De koper kan zich niet beroepen op de wettelijke garantie voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de koop.
 Er bestaat een hiërarchie van middelen waarop de consument zich kan beroepen:
 1° Hij heeft recht op de kosteloze vervanging of herstelling van het goed (naar keuze van de consument, in functie van het mogelijke en redelijke).
 2° Enkel indien de herstelling of vervanging onredelijk of onmogelijk zijn of niet binnen een redelijke termijn uitgevoerd kunnen worden, heeft de consument recht op een prijsvermindering of de ontbinding van de koop.
 De ontbinding van de koop kan echter niet gevraagd worden voor een gering gebrek.
 Men kan zich beroepen op de wettelijke garantie, indien de niet-conformiteit wordt vastgesteld binnen de 2 jaar na levering van het goed. De wettelijke garantie begint dus te lopen na de levering van het product. Indien de vaststelling gebeurt meer dan zes maanden na de levering dan moet de consument bewijzen dat deze niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering.
 Vanaf het ogenblik van vaststelling van de niet-conformiteit, moet de consument dit zo snel mogelijk melden aan de verkoper.
 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens POSTBOXSTORE in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de fabrikant.
 
 7. Aanbiedingen
 7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt POSTBOXSTORE zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden POSTBOXSTORE slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 7.4 Aanbiedingen van POSTBOXSTORE gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 7.5 POSTBOXSTORE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
 8. Overeenkomst
 8.1 Een overeenkomst tussen POSTBOXSTORE en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door POSTBOXSTORE op haalbaarheid is beoordeeld.
 8.2 POSTBOXSTORE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
 
 9. Afbeeldingen en specificaties
 9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van POSTBOXSTORE gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
 10. Overmacht
 10.1 POSTBOXSTORE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van POSTBOXSTORE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 10.3 POSTBOXSTORE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is POSTBOXSTORE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 10.4 Indien POSTBOXSTORE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
 11. Aansprakelijkheid
 11.1 POSTBOXSTORE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Volg de raadgevingen van de fabrikant op en raadpleeg hen indien meer informatie gewenst is.
 
 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
 13.2 Bij betwisting is enkel de rechtbank van Oudenaarde te België bevoegd.

Postboxstore
Unlimited Projects bvba
Ten Ede 91
9620 Zottegem

BE 0886.304.044
 Geen producten
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies